بسم الله الرحمن الرحیم

روزی یک لات بی سروپای بی ناموس وقتی شوهر بی غیرت و زنش را می بیند هوس آن زن را می کند. دور مرد بی غیرت خطی می کشد و می گوید حق نداری از این خط عبور کنی و سپس به آن زن تجاوز می کند.

مردم که رفتار خفت بار بی غیرت را دیدند به او اعتراض کردند که به ناموس تو تجاوز کردند و تو هیچ عکس العملی نشان ندادید.

بی غیرت گفت شما توجه نکردید وقتی که داشت تجاوز می کرد من چند بار بدون اینکه متوجه بشود پاهام را گذاشت رو خط !

کمدی تراژدی سیاست خارجی ما هم چنین حکایتی شده است.

دولت بی غیرتی که در مقابل رفتار شرم آور حریف نهایت واکنشش اعتراض ایمیلی ست !

عده ای می گویند که ترامگ ممکن است برجام را لغو کند !

برایم جالب است که بدانم مثلا چه کاری را که اومابا در نقض برجام انجام نداده که ترامپ می خواهد انجام دهد !

آنها که در اقتصاد و صنعت حضور عملی ندارند بدانند که آنچه از طرف کشورهای غربی در برجام لغو شده تنها و تنها به سود خودشان بوده.

دل می سوزد که دلواپسان ما هم دلواپس نیستند.

دلواپسان ما هم نمی دانند که همه محدودیت های که رفع شده خودش از مهم ترین عوامل رکود بی سابقه امروز صنعت است.

شرح ماجرا طولانی ست نویسنده این حرف را به عنوان صنعت گری که اقتصاد کلان خوانده است می زند.

آنچه که از تحریم ها و محدودیت ها لغو شده منافعش این است:

- منفعت شخصی برای دولت مردان و نزدیکانش اول با فروش راحت تر نفت و دیگر مواد و دوم با وارداتی که هیچ صرفه اقتصادی و صنعتی ندارد ثروت هنگفتی برای خود رقم زدند.

- سود شرکت های غربی که غالبا در وضع بد اقتصادی قرار دارند و این قراردادها برایشان خون تازه ای بود.

- شادی و خوشحالی غرب زدگان بی غیرتی که از تجاوز و تاراج ناموس و مملکتشان لذت می برند.

- سنگین ترین رکود صنعتی و بدترین وضع اقتصادی تاریخ ایران برای مردمی که سرمایه آنها با این توافق با کم ترین قیمت بفروش می رسد تا ثروتمندان کلاهای لوکسشان را با پول مفت نفت مصرف کنند.از طرفی هم همه سفارشات و خرید هایی دولت بخاطر حق دلالی ها به خارجی ها سپرده می شود تا صنعت بدون سفارش ما روزبه روز به ورشکستگی و رکود نزدیک شود.

 

بی غیرتی