گفتم که چرا کسب کساد است
سرمایه ما رفیق باد است


بگرفته رکود رونق اینجا
هر صلح طلب غرق فساد است


این اب و هوای معتدل را
الودگی اش قرین داد است


برجام نبود جز تباهی
مطرب ز کدام باده شاد است


خندید و بگفت خر برفته ست
بس گریه بحال ان پیادست


ان خرمن اندوخته را شیخ
در خانه کدخدا فتادست


صد دهر در این دور عقب گرد
شیخا بشمار حساب سادست


اینها همه گفتم و شنیدم

تقصیر ز احمدی نژاد است