بسم  الله الرحمن الرحیم 
جنایت سه راه یاسر بدتر از جنایت پل مدیریت، خمینی شهر، فساد سه هزار میلیاردی، اختلاس های کلان دیگر، کشف حجاب بازیگران و بدن فروشی هرزگان است. ولی چرا؟

این ادعایست که بنده دارم و برای این مدلول دالی پس از دوستانی که این جمله را می شنوند خواهشمندم ادلیه حقیر را بشنود و سپس قضاوت کنند.


در پی تصادف خودروهای دو شهروند یکی از طبقه شراف سالار و دیگری از عموم بدون اجرای قانون و صرفا با زور شهروند متعلق با طبقه اریستوکراس حقوق یک شهروند از طبقه عادی پایمال می گردد.

به نظر شما حجم این جنایت در چه اندازه ایست؟

رانندگی بی موالات خودرو و بی قانونی موتوری ها

دل دزدی و خفت گیری و رشوه خواری 

کشف حجاب بازیگران و تن فروشی زنان خیابانی

وطن فروشی کارمندان بی بی سی فارسی

فساد ها چند هزار میلیاردی
و...

خیلی دوست دارم نظر دوستان را در این مورد بدانم ولی دیدگاه بنده اینست که همه خلاف ها و فسادهای که در بالا گوشه ای از آن گفته شده نشات گرفته از چنین جنایاتی هستند.

فهم این موضوع چندان سخت نیست نزدیک ترین افراد به کانون قدرت و ارکان قانون مدنی خود به قانون جنگل حیوانی پایبندند یعنی قانون همیشه حق با کسی ست که زورش بیشتر است.
بغرنجی قضیه جایست که زور این افراد نه ازطریق قدرت بدنی خود و توان ذاتیشا بلکه قدرتی ست حکومتی.
 قدرت حکومتی قدرتی ست که مردم به اشخاصی برای وضع قانون و اداره  جامعه بر مبنای آن به شخص یا اشخاسی می دهند تا فرد نیرومند از اجرای قانون جنگل که قانون زور است در جامعه خود داری کند.
حال اگر کسی که دلیل قدرت گرفتنش از مردم جلوگیری از زور گویی و اداره جامعه بر مبنای قانون است اینچنین کند ....

فکر کنم قانع شوید که چنین جنایتی از انداختن بمب اتم در یک شهر فاجعه بارتر است