ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور شد/ غیررسمی شنیدم

    شغل دیگری به شغل های جناب ابوالمشاغل اضافه شد فقط همین.

    دولت تکنو کرات هیچ دلیلی برای مطابقت تحصیلات کارگزارانش با حوزه کاریشان نمی داند. تکنو کراسی دقیقا یعنی همین. تکنوکرات نیاز به تحصیلات و تجربه مرتبط با حوزه کاری خویش احساس نمی کند زیرا فن سالار کسی ست که در همه زمینه ها به صورت مادر زادی متخصص است.

    سازمان نظام مهندسی فدراسیونی ست که وظیفه آن ساماندهی به امور مهندسانی ست که در حوزه ساختمان کار می کنند. دلیل بوجود آوردن چنین فدراسیون هایی این است که امور تخصصی به دست خود متخصصین این رشته ها انجام شود. نمونه دیگر این فدراسیون ها سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی کشاورزی و کانون وکلا می باشد که دخالت دولت ها درآنها همیشه مورد انتقاد معتدلین بوده است.

    این بار هم یکی از سازمان های  مردم نهاد تخصصی به نفع معتدلین مصادره شد. اما جالب توجه تر از آن سکوت جامعه خبری و مطبوعاتی در برابر آن بود. در هیچ یک از مطبوعات و خبرگزاریها نقدی به این انتصاب مشاهده نگردید حتی بی سوادان. جالب تر آنکه جامعه متخصصین هم نتوانستند اعتراضی به این تصمیم داشته باشند. گویا در گرودار قیل و قال توافق نامه ژنو همه مسائل داخلی فراموش شده .